Paano ba maging isang mabuti o responsableng OFW?

  • Paano ba maging isang mabuti o responsableng OFW?
  • Basahin ang ilang tips kung paano maging isang responsableng OFW
  • Ipagmalaki mo ang pagiging isang OFW dahil ikaw ay Bagong Bayani

Isa akong Overseas Foreign Worker o iyong mas kilala sa bansag na OFW. Mga Pilipinong manggagawa na nagtatrabaho at naglilingkod sa ibang bansa upang kumita ng mas malaking halaga para maitulong sa sarili at sa pamilya. Kami ay binansagan na ngayon na Mga Bagong Bayani ng ating pamahalaan dahil kami ay may malaki raw na kontribusyon sa ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng aming mga ipinadadalang pera sa pamilya o yung tinatawag na remittances.

Image from Cris Tomas Ruiz

Bilang isang OFW, masarap sa pakiramdam ang kilalanin ang iyong kontribusyon sa gobyerno at bigyang halaga ang aming mga sakripisyo sa paglayo sa aming pamilya.

Pero bilang isang OFW, paano mo mapananatili ang magandang pagtingin at paggalang sa iyo bilang isang Overseas Filipino Worker at magdala ng respeto at karangalan sa ating bansa?

Kapag tayo ay nagtatrabaho na sa ibang lugar, dapat nating isaisip na may obligasyon tayo na sundin ang lahat ng pagtatakda at kondisyong nakasaad sa ating mga pinirmahang kontrata. Dapat tayong kumilos nang akma sa kanilang batas, kultura, tradisyon at paniniwala. Sa gabitong paraan, maiiwasan ang mga problema habang tayo ay naninirahan sa kanilang bansa.

Image from Facebook photos of Cris Tomas Ruiz

Hindi tayo nagpunta sa ibang bansa para maglaro o mag-relax lamang. Noong magdesisyon tayong umalis, ang nasa isip natin ay kung paano matutulungan ang ating pamilya at kung paano maiaangat ang kanilang buhay, siyempre pati yung sarili nating buhay. Kasama rin dito ang pangangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak sa pamamagitan ng pagtustos sa kanilang pag-aaral at mga pangangailangan sa eskwelahan.

Dahil dito, dapat nating isaisip ang ilang bagay na magiging tagapagpaalala sa atin sa kung ano talaga ang ipinunta natin sa ibang bansa.

Narito ang ilan na sa palagay ko ay makatutulong upang magkaroon tayo ng gabay sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa,

1. Obligasyon sa pamilya. 

Dapat nating tandaan na una sa lahat ay may obligasyon tayo sa ating pamilya at kasama doon ang regular na pagpapadala. Kaya nga tayo nag-abroad para sila ay mapadalhan ng pera at makatulong sa pagtustos ng pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi naman kailangang ipadala lahat ng kita, pero tiyaking ito ay sapat at makatutugon sa kanilang pangangailangan.

Dapat ding pangalagaan at panatilihin ang magandang komunikasyon sa ating mga pamilya. Hindi na ito imposible dahil marami nang social networking sites na makapaglalapit sa atin sa kanila kahit dagat pa ang ating pagitan. Bukod diyan, may telepono rin, Skype, FaceTime o Facebook messenger na puwedeng gamitin sa pakikipag-usap sa kanila, at napakarami pang iba.

2. Obligasyon sa ating bansa.

Dapat tayong maging mabuting mamamayan sa bansang ating pinagtatrabahuhan. Ipakita natin na bilang mga Filipino, tayo ay maging kinatawan ng ating bansa at gumawa ng kabutihan para sa ikararangal ng Pilipinas. Itayo natin ang dangal ng ating bansa, at ipagtanggol ito kung kinakailangan mula sa pang-aalipusta ng iba. Makipag-ugnayan sa ating Konsulado at sumunod sa mga itinakdang alituntunin at regulasyon ng ating pamahalaan.

3. Obligasyon sa bansang pinaglilingkuran.

Alamin ang lahat ng mga bagay-bagay sa bansang iyong pupuntahan. Mula sa batas, kaugalian at kultura nila. Sumunod sa kanilang mga pagtatakda at limistasyon, maging disiplinado at ulirang manggagawa. Dapat nating respetuhin ang kanilang paniniwala, lalong-lalo na ang kanilang mga batas at kultura para tayo ay kanila ring bigyang galang at respetuhin.

Hindi biro ang mangibang-bansa. Wala tayong magiging karamay na kapamilya doon na maaari nating takbuhan sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya dapat tayong maging mabuting mamamayan at manggagawa sa ibang bansa upang makamit din natin ang nararapat na paggalang at pag-aasikaso sa atin ng mga dayuhang ating paglilingkuran.

Magtrabaho at maglingkod tayo nang maayos nang sa ganoon ay makamit natin ang kanilang tiwala at pagmamahal, na mas makapagbubuklod pa sa atin at maging daan para sa ating pagkakaisa.

Ikarangal mo na ikaw ay isang OFW! Isang Bagong Bayani ng makabagong henerasyon ng mga bayani ng bansang Pilipinas!

Source :

YouTube